Semalt Hytaýda we Europeewropada elektron söwdanyň arasyndaky tapawudy düşündirýär

Elektron söwdada üstünlik gazanmak üçin sanly marketingiň ünsi talap edýän käbir möhüm taraplary bar. Mysal üçin, islendik onlaýn iş güýçli onlaýn markanyň barlygyna baglydyr. Bu barlyk sosial ulgamlarda ýa-da SERP-lerde bolup biler. Gözleg motory optimizasiýasy (SEO) gözleg motorynyň netijelerinde web sahypasynyň reýtingini ýokarlandyrýar. Şonuň ýaly-da, Sosial Media Marketing (SMM) ýaly sanly marketing usullary, elektron söwda biznesi üçin mümkinçilikler döretmek üçin markanyň sosial mediýada görnükliligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Şeýle-de bolsa, elektron söwda dürli ýurtlarda we sebitlerde birmeňzeş bolup biler ýa-da bolmazlygy mümkin. Mysal üçin, Hytaýyň elektron söwda kärhanalary we Europeanewropa kompaniýalary başgaça bolar. Mundan başga-da, bir ýurtda ýaýradylan usul başga bir ýurtda ulanylyp bilinmez.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Raýan Jonson, Europeewropadaky elektron söwdanyň Hytaýdakydan tapawudyny düşündirýär.

1. Bar bolan modeller

Europeewropadaky kompaniýalaryň köpüsi garaşsyz bölek satuw dükanlarydyr. Öýdäki inwentarlarynyň köpüsi bilen B2B modelini ulanýarlar. Elektron söwda gönüden-göni sarp edijiler üçin uýgunlaşdyrylyp bilner, sebäbi kompaniýalar köp tarapy öz içine almaýar. Şeýle web sahypasy üçin elektron söwdany optimizirlände, halkara müşderiler ýaly meselelere garamak gaty möhüm däl.

Şeýle-de bolsa, Hytaýda ýagdaý başgaça. Hytaý senagat döwletidir. Kärhanalarynyň köpüsi beýleki bazarlara hyzmat edýär we serhetara marketinge ep-esli derejede garaşly. B2C ýaly käbir işjeňlik modelleri inwentar talap etmeýär. Hytaýda diňe bir içerki amallary öz içine alman, halkara müşderileri bilen tölegleri hem üpjün edýän durnukly maliýe ulgamy bar.

2. Marketing

Europeewropada adaty sanly marketing proseduralary SMM we SEO-ny öz içine alýar. E-poçta marketing we müşderileriň tejribesine jogap Europeewropada ajaýyp. Bloggerler köplenç abonent seslerini alýarlar we köp gyzyklanýan alyjylara ýetýärler. Onlaýn marketing proseduralary, esasanam Google meniň işim we Google Kartalar arkaly ýerli müşderileri nyşana alýar.

Şeýle-de bolsa, Hytaýyň esasy sanly marketing usullary sosial media, bannerler we e-poçta marketingini öz içine alýar. Hytaýly täjirleriň köpüsi Amazon ýaly uly dükanlary nyşana alýarlar we köp sanly ýük daşamak hyzmatlaryny hödürleýärler.

3. Web sahypasynyň mazmuny

Websiteewropa üçin web sahypasynyň mazmunyny optimizirlemek üçin birneme tagalla gerek bolup biler. Mysal üçin, Europeanewropa döwletindäki elektron söwda kompaniýalary sarp edijileri nyşana alýar. Web sahypalary arassa we kesgitlenmeli, bu ýere gelýänlere iň az güýji ulanyp nädip satyn almalydygyny görkezýär. Bu web sahypalary, gyzyklanma bildiren adamy satyn almaga gönükdirýär.

Beýleki tarapdan, Hytaýda ýagdaý düýbünden başga. SEO adamlary satyn almak üçin çekmek üçin edilmeýär. Olaryň web sahypalarynda gaty uzyn mazmun sahypalary, baş sahypa, kategoriýa we önüm sahypasy bar. Esasy maksady, uly sargytlary talap edip biljek müşderiler üçin önümi doly ýapmak. Netijede, web sahypalary tehniki taýdan nyşana alynýar.

Netije

Elektron söwda, gönüden-göni däl taktikalary öz içine alýan çylşyrymly ugur. Maksatly mahabatlar we web sahypasynyň optimal öndürijiligi ýaly köp usul, web sahypaňyzy onlaýn üstünlikli edip biler. Şeýle-de bolsa, sanly marketing usullary ähliumumy däl. Bir ýurtda işläp biljek zat, başga bir ýurtda işlejek zat bolup bilmez.